(Dutch)
Privacyverklaring Naomi van Heemst Illustrations
Naomi van Heemst, gevestigd aan Piet Gijzenbrugstraat te Amsterdam, is verantwoordelijk voor  de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
Persoonsgegevens die Naomi verwerkt
Naomi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:  
-Voor- en achternaam  
-Geslacht  
-Geboortedatum  
-Adresgegevens  
-Telefoonnummer  
-E-mailadres  
-Ip-adres  
-Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op jouw website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 
-Locatiegegevens  
-Gegevens  over  de  activiteiten  van  je  klant  op  jouw  website  
-Bankrekeningnummer  
Naomi verwerkt eventueel de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:  
-Ras  
-Godsdienst of levensovertuiging  
-Burgerservicenummer  (BSN)  
Naomi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Afhandeling betaling  
-Verzenden nieuwsbrief en/of reclame  
-Telefonisch of e-mail contact  
-Informeren over wijzigingen van diensten en producten  
-Afleveren van goederen en diensten  
-Door middel van analyse van bezoekersgedrag op onze website verbeteren we de website en  bieden we gepersonaliseerde producten en diensten aan.  
-Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet.  

Geautomatiseerde besluitvorming 
Naomi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?  
Jaarlijks (met ingang van 31 december 2018) loopt Naomi het klanten bestand en email-programma na om de gegevens van relaties waarmee ze geen zaken meer doet  te verwijderen. De maximale bewaartermijn is hiermee 1 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden  
Naomi deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van  de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bewerkers die de gegevens verwerken doen dit volledig onder  de verantwoordelijkheid van Naomi en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wanneer Naomi gegevens deelt vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met de belastingdienst, dan worden de gegevens niet meer enkel voor  het oorspronkelijke doel gebruikt. Op dat moment is Naomi niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naomi en heb je het  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Naomi een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar naomivanheemst@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is  gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in  deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het  paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  
Naomi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Hoe Naomi persoonsgegevens beveiligd
Naomi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Naomi via naomivanheemst@gmail.com.
Naomi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:  
Persoonsgegevens van klanten > tot maximaal 1 jaar na laatste contact.  
Persoonsgegevens die contacten zelf hebben verstrekt > tot maximaal 1 jaar na het laatste  contact.
Naomi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met  bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Naomi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Back to Top